مراحل پاياني طرح ارزيابي دروني در گروه ايمونولوژي

مراحل پاياني طرح ارزيابي دروني در گروه ايمونولوژي

28 شهریور 1385

پروژه طرح ارزيابي دروني در گروه ايمونولوژي به اتمام رسيد و اكنون براي بررسي نهايي خدمت مشاورين محترم طرح سركار خانم دكتر فرزيان پور و دكتر انصاري ارائه گرديد

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0