مراسم توديع جناب آقاي دكتر محمد وجگاني استاد و مدير گروه محترم ايمونولوژي و معارفه جناب آقاي دكتر بهروز نيك بين استاد محترم گروه

مراسم توديع جناب آقاي دكتر محمد وجگاني استاد و مدير گروه محترم ايمونولوژي و معارفه جناب آقاي دكتر بهروز نيك بين استاد محترم گروه

8 آبان 1385

با سپاس فراوان از فعاليت ها ي بيشائبه و خستگي ناپذير جناب آقاي دكتر محمد وجگاني استاد و مدير گروه محترم ايمونولوژي كه در طول 9 سال ،مديريت شايسته و صادقانه اي را در گروه داشته اند ضمن تشكر از ايشان خاطر نشان مي سازد مراسم توديع جناب آقاي دكتر محمد وجگاني استاد و مدير گروه ايمونولوژي و معارفه جناب آقاي دكتر بهروز نيك بين استاد محترم گروه در روز سه شنبه مورخ 9/8/85 ساعت 30/11 در گروه ايمونولوژي برگزار مي گردد. قبلا از تشريف فرمايي شما كمال تشكر را داريم.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0