برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دوره تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري در گروه عفوني

برگزاري جلسه دفاع پايان نامه دوره تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري در گروه عفوني

16 آذر 1387

جلسه دفاع پايان نامه دوره تخصصي بيماريهاي عفوني و گرمسيري در گروه عفوني بيمارستان امام خميني(ره) با موضوع"بررسي آدنوزين دآميناز سرمي در بيماران بروسلوزيس و مقايسه با گروه كنترل" برگزار مي گردد.توسط : آقاي دكتر سيد جليل موسوياستاد راهنما : سركار خانم دكتر رسولي نژاداستاد مشاور : آقاي دكتر عبداللهي تاريخ : شنبه 23/9/87ساعت : 11:30 صبحمكان : كلاس درس آموزش گروه عفوني واقع در بخش عفوني بيمارستان امام خميني(ره)

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0