تقدير و تشكر دكتر فروتن مدير گروه داخلي دانشكده پزشكي از دكتر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران

10 مرداد 1385

تقدير و تشكر دكتر فروتن مدير گروه داخلي دانشكده پزشكي از دكتر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران

امتحان کارآموزان داخلی

2 دی 1386

امتحان کارآموزان داخلی

معرفي بيمارهاي جالب در گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

2 دی 1386

معرفي بيمارهاي جالب در گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

برگزاری آزمون کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

1 اسفند 1386

برگزاری آزمون کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

کنفرانس هفتگی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

1 اسفند 1386

کنفرانس هفتگی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی

5 اسفند 1386

جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی

برگزاری جلسه دفاعیه تخصصی بیمارستان امام خمینی

22 اسفند 1386

برگزاری جلسه دفاعیه تخصصی بیمارستان امام خمینی

برگزاری امتحان OSCE دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی - امیراعلم

26 فروردین 1387

برگزاری امتحان OSCE دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی - امیراعلم

امتحان معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای گروه داخلی

1 اردیبهشت 1

امتحان معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای گروه داخلی

برگزاری شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی - امیراعلم

2 خرداد 1387

برگزاری شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی - امیراعلم

برگزاری جلسه دفاعیه فوق تخصصی در بیمارستان امام خمینی

2 تیر 1387

برگزاری جلسه دفاعیه فوق تخصصی در بیمارستان امام خمینی

برگزاری جلسه دفاعیه فوق تخصصی

16 تیر 1387

برگزاری جلسه دفاعیه فوق تخصصی

امتحان کارورزان گروه داخلی

13 مرداد 1387

امتحان کارورزان گروه داخلی

شورای پژوهشی گروه داخلی

27 مهر 1387

شورای پژوهشی گروه داخلی

ثبت نام کارورزان گروه داخلی جهت شرکت در امتحان پایان دوره

14 آذر 1387

ثبت نام کارورزان گروه داخلی جهت شرکت در امتحان پایان دوره

برنامه امتحانات ماهانه دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی

14 آذر 1387

برنامه امتحانات ماهانه دستیاران گروه داخلی بیمارستان امام خمینی

طرح پژوهشی ارائه شده توسط خانم دکتر مهرناز اسدی، عضو هیئت علمی گروه داخلی جهت بازبینی نهایی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارجاع شد.

20 آذر 1387

طرح پژوهشی ارائه شده توسط خانم دکتر مهرناز اسدی، عضو هیئت علمی گروه داخلی جهت بازبینی نهایی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارجاع شد.

تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی

23 دی 1387

تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی

.دومین طرح پژوهشی ارائه شده توسط خانم دکتر مهرناز اسدی، عضو هیئت علمی گروه داخلی جهت بررسی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارائه گردید.

23 دی 1387

.دومین طرح پژوهشی ارائه شده توسط خانم دکتر مهرناز اسدی، عضو هیئت علمی گروه داخلی جهت بررسی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارائه گردید.

طرح پژوهشی ارائه شده توسط آقای دکتر نجفی زاده، عضو هیئت علمی گروه داخلی (روماتولوژی) جهت بررسی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارائه گردید

28 دی 1387

طرح پژوهشی ارائه شده توسط آقای دکتر نجفی زاده، عضو هیئت علمی گروه داخلی (روماتولوژی) جهت بررسی به معاونت پژوهشی گروه داخلی ارائه گردید

آزمون ماهانه دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

29 دی 1387

آزمون ماهانه دستیاران گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

جلسه دفاع از پایان نامه فوق تخصصی

6 بهمن 1387

جلسه دفاع از پایان نامه فوق تخصصی

برگزاری آخرین جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

19 اسفند 1387

برگزاری آخرین جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

اطلاعیه جهت امتحانات دستیاران رشته بیماریهای داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

19 اسفند 1387

اطلاعیه جهت امتحانات دستیاران رشته بیماریهای داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

برگزاری گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1388

24 فروردین 1388

برگزاری گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1388

فردا، دوشنبه مورخ 31/1/88 یکی از کارورزان گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) از پروپوزال خود دفاع خواهند کردو

30 فروردین 1388

فردا، دوشنبه مورخ 31/1/88 یکی از کارورزان گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) از پروپوزال خود دفاع خواهند کردو

برگزاری امتحان OSCE ویژه دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

8 اردیبهشت 1388

برگزاری امتحان OSCE ویژه دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

تقدیر گروه داخلی از اساتید و دستیاران شایسته گروه

14 اردیبهشت 1388

تقدیر گروه داخلی از اساتید و دستیاران شایسته گروه

نتایج آزمون OSCE دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

29 اردیبهشت 1388

نتایج آزمون OSCE دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

تشکیل شورای پژوهشی گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

29 اردیبهشت 1388

تشکیل شورای پژوهشی گروه بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

برگزاری آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

29 اردیبهشت 1388

برگزاری آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای داخلی

3 خرداد 1388

آزمون معرفی به ارتقاء دستیاران رشته بیماریهای داخلی

گراند راند هفتگی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی این هفته نیز برگزار می گردد.

11 خرداد 1388

گراند راند هفتگی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی این هفته نیز برگزار می گردد.

شروع ثبت نام از کارورزان بیماریهای داخلی جهت شرکت در آزمون پایان دوره

11 خرداد 1388

شروع ثبت نام از کارورزان بیماریهای داخلی جهت شرکت در آزمون پایان دوره

برگزاری گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

19 خرداد 1388

برگزاری گراند راند گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

گراند راند هفتگی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

25 خرداد 1388

گراند راند هفتگی گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی

تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

28 خرداد 1388

تشکیل جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

تاریخ امتحان کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

22 تیر 1388

تاریخ امتحان کارورزان گروه داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

برگزاری آزمون پایان دوره رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

24 تیر 1388

برگزاری آزمون پایان دوره رشته بیماریهای داخلی بیمارستان امام خمینی

انتصاب معاون پژوهشی جدید گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

2 مهر 1388

انتصاب معاون پژوهشی جدید گروه داخلی بیمارستان امام خمینی (ره)

درگذشت مادر گرامی جناب آقای دکتر نخجوانی، استاد و رئیس بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی

9 آبان 1388

درگذشت مادر گرامی جناب آقای دکتر نخجوانی، استاد و رئیس بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش روماتولوژی بیمارستان امام خمینی- ولی عصر

26 آبان 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش روماتولوژی بیمارستان امام خمینی- ولی عصر

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی- ولی عصر

26 آبان 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی- ولی عصر

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش نورولوژِ بیمارستان امام خمینی

26 آبان 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش نورولوژِ بیمارستان امام خمینی

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش قلب و عروق بیمارستان امام خمینی

26 آبان 1388

اسامی دستیاران گروه داخلی در بخش قلب و عروق بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش روماتولوژی بیمارستان امام خمینی

1 آذر 1388

اسامی کارورزان در بخش روماتولوژی بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی

1 آذر 1388

اسامی کارورزان در بخش غدد و متابولیسم بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش نفرولوژی بیمارستان امام خمینی

2 دی 1388

اسامی کارورزان در بخش نفرولوژی بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش ریه بیمارستان امام خمینی

2 دی 1388

اسامی کارورزان در بخش ریه بیمارستان امام خمینی

اسامی کارورزان در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی

2 دی 1388

اسامی کارورزان در بخش گوارش بیمارستان امام خمینی

تعداد آیتم ها در هر صفحه