معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنوندر کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان،

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
26 تیر 1384
دانشگاهها و موسساتی که با دانشگاه علوم پزشکی تهران تفاهم نامه همکاری امضاء کرده اند.
27 تیر 1384
اطلاعیه شماره 10 در خصوص گرنت در زمینه TB
10 مهر 1384
سخنرانی پروفسور Lee از دانشگاه Calgery
6 اردیبهشت 1385
 فراخوان طرح های تحقیقاتی در حیطه سلامت توسط پایگاه الکترونیکی مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی
16 اردیبهشت 1385
سخنراني آقاي پروفسور Sonnenschein و خانم پروفسور Soto اساتيد دانشگاه Tufts بوستون
18 اردیبهشت 1385
اطلاعيه شماره 11 دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي در خصوص جايزه KUWAIT
26 اردیبهشت 1385
اطلاعيه شماره 12 دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي در خصوص بورس تحصيلي موسسه ESH
3 خرداد 1385
گزارش سفر اساتيد دانشگاه Tuftsبوستون به دانشكده پزشكي( دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي)
24 خرداد 1385
اطلاعيه شماره 13 دفتر روابط بين الملل دانشكده پزشكي درخصوص كنفرانس ECDO
5 تیر 1385
اطلاعيه شماره 14 در خصوص بورس موسسه NOVARTIS  جهت شركت در سمپوزيوم