اولين گزارش برگزاري ‍ژورنال كلاب در گروه آموزش پزشكي

اولين گزارش برگزاري ‍ژورنال كلاب در گروه آموزش پزشكي

22 آبان 1390

برگزاری جلسات ژورنال کلاب در گروه آموزش پزشکیجلسه مشترک اساتید ودانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای گروه آموزش پزشکی ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 2/8/ 90درخصوص برگزاری جلسات ژورنال کلاب در سالن شهید افتخاری دانشکده پزشکی برگزار گردید و مواردزیر به تصویب رسید: • جلسات ژورنال کلاب در نیمسال جاری هر دو هفته یک بار روزهای دوشنبه ساعت 11 الی 12 برگزارمی شود.• شرکت فعال کلیه اساتید و دانشجویان گروه در جلسات ژورنال کلاب الزامی است.• در هر جلسه ژورنال کلاب، سه نفر از اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره دکترا مسئولیت اداره جلسه و هدایت بحث های نقادانه را بر عهده خواهند داشت. این افراد حداقل یک هفته قبل از برگزاری جلسه توسط اعضای کمیته تعیین خواهند شد.• مقالات ارائه شده در ژورنال کلاب از نظر آموزشی ،بالینی ،متدولوژی تحقیق و آمار مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.• مقاله انتخاب شده جهت ارائه در جلسه ژورنال کلاب می بایست یک هفته پیش از برگزاری جلسه توسط یکی از نمایندگان منتخب گروه های دانشجویی از طریق پست الکترونیک برای کلیه اعضای هیئت علمی و دانشجویان گروه آموزش پزشکی ارسال شود.• تا پایان نیمسال جاری هریک از گروه های دانشجویی شاغل به تحصیل در گروه آموزش پزشکی یک مقاله مرتبط را ارائه خواهند داد.• در جلسات ژورنال کلاب از ارائه دهندگان مقالات به نحوی متناسب با امکانات گروه تقدیر خواهد شد. اولین جلسه ارائه مقاله در ژورنال کلاب، روز دوشنبه مورخ 9/8/90 از ساعت 11 الی 12 دردانشکده پزشکی – پردیس همت با حضور اساتید و دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه آموزش پزشکی و سایر علاقه مندان برگزار گرديد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0