برگزاري ژورنال كلاب گروه آموزش پزشكي با موضوع "بازنگري دوره پزشكي عمومي "در تاريخ 5 ديماه

برگزاري ژورنال كلاب گروه آموزش پزشكي با موضوع "بازنگري دوره پزشكي عمومي "در تاريخ 5 ديماه

4 دی 1390

به نام خدادانشگاه علوم پزشكي تهراندانشكده پزشكيژورنال كلاب گروه آموزش پزشكيموضوع جلسه:بازنگري دوره پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهرانپرديس پورسينابرنامه پزشكي 90فرصت هاي پژوهشي، توسعه اي و آموزشيروند بازنگري دوره پزشكي عموميپرسش و پاسخارائه كننده:جناب آقاي دكتر عظيم ميرزازادهمدير دفتر توسعه آموزش دانشكده پزشكيمكان:پرديس همت-دانشكده پزشكي- طبقه اول- كلاس شهيد قاضيزمان:5 دي 1390ساعت:10 الي 12

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0