خانم دكتر شعله بيگدلي استاديار گروه آموزش پزشكي: مسئوليتهاي استاد و دانشجو در تهيه و تدوين پايان نامه

خانم دكتر شعله بيگدلي استاديار گروه آموزش پزشكي: مسئوليتهاي استاد و دانشجو در تهيه و تدوين پايان نامه

22 آبان 1390

به نام آن که جان رافکرت آموخت دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی تهیه و تنظیم: دکتر شعله بیگدلی استادیار گروه آموزش پزشکیمسئولیت های دانشجو واستاد درتهیه و تدوین پایان نامه تحصیلی(دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی)مسئولیت های دانشجو• اطمینان از واجد صلاحیت بودن برای شروع پایان نامه تحصیلی• انتخاب استاد راهنما، اخذ موافقت استاد راهنما ، کسب تاییدیه ء کتبی از گروه آموزشی واداره تحصیلات تکمیلی قبل از شروع به اجرای پایان نامه• تعهد• نظم• دقت• پویایی • مسئولیت پذیری• توانایی انجام کار مستقل• علاقه مندی به یادگیری• صرف وقت کافی• مطالعه مستمر• آشنایی با فنون انجام پژوهش های کمی یا کیفی بر اساس موضوع انتخابی• انتخاب عنوان مناسب پایان نامه با توجه به پیشینه تحصیلی، علاقه مندی، توان مندی ها واولویت های دانشگاه با همکاری استاد راهنما• انجام مرتب و تدریجی مراحل اجرای پایان نامه • حضور فعال در جلسات ارائه گزارش به استاد راهنما (حداقل دو هفته یک بار)• ارائه گزارش اقدامات انجام شده در فواصل زمانی تعیین شده به استاد راهنما• بکار بستن نظرات و اصلاحات استاد راهنما• اخذ نظرات استاد مشاورو یا آماردرفواصل تعیین شده با نظراستاد راهنما • طرح چالش های انجام کار با استاد راهنما ومشاوردر حین انجام کار• ارائه پیش نویس مکتوب هر بخش به استاد راهنما به طور مرتب• ارائه پیش نویس مکتوب هر بخش به استاد مشاور پژوهشی یا آمار با نظراستاد راهنما • آشنایی با اصول رفرنس نویسی (ونکوور)• آشنایی با مهارتهای جستجو در پایگاه های اطلاعاتیمسئولیت های استاد راهنما • داشتن زمان کافی برای هدایت پایان نامه • توجیه فراگیر نسبت به استانداردهای موجود و انتظارات آموزشی • تقویت روحیه مشارکت درفراگیر• تقویت خلاقیت و نوآوری در فراگیر به منظورتولید علم• تشویق فراگیر به شرکت فعال در مجامع علمی داخلی و خارجی• هدایت فراگیر در انتخاب موضوع مناسب پژوهش• ارائه راهکار درباره تنظیم برنامه زمانی مناسب برای اجرای پایان نامه• هدایت فراگیر درتکمیل پرسشنامه پژوهشی(پروپوزال) در صورت لزوم• آشناسازی فراگیر با پایگاههای اطلاعاتی مرتبط با موضوع پژوهش و نحوهء استفاده از آن• ارائه بازخورد مرحله ای به فراگیر• آشنا سازی فراگیر با فرمت تهیه پایان نامه• آشنا سازی فراگیر با اخلاق در پژوهش و نحوه رعایت حقوق شرکت کنندگان درپژوهش• برگزاری منظم جلسات هدایت پایان نامه• انتخاب استاد مشاور پژوهشی یا آماری درمواقع لازم• اخذ نظرات استاد مشاورو/یا استاد آماردر حین انجام کار• اظهار نظر درباره ساختار واژگانی و دستوری پیش نویس پایان نامه و نسخه نهایی آن• هدایت فراگیر به تهیه مقاله پژوهشی• برگزاری جلسه تمرینی دفاع از پایان نامه• حضور در جلسه دفاع از پایان نامه

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0