گزارش ژورنال كلاب گروه آموزش پزشكي

گزارش ژورنال كلاب گروه آموزش پزشكي

3 خرداد 1391

گزارش ژورنال کلاب گروه آموزش پزشکیزمان ارائه: دوشنبه 18/2/1391عنوانمقاله:A psychometric appraisal of the DREEMارائه دهندگان: اسحاق مرادی (دانشجوی کارشناسی ارشد)، دکتر مرتاض هجری (دانشجوی دکترا)حیطه: ارزشيابي هدف مطالعه: بررسی ویژگی های سایکومتریک پرسشنامه DREEM(تعیین روايي سازه و همساني دروني) براي سنجش جو آموزشي روش اجرا: پرسشنامه DREEM كه حاوي 50 سوال به صورت ليكرت 5 تايي (كاملا مخالفم تا كاملا موافقم) با امتياز كل 200 است،توسط 239 دانشجوی پزشکی تكميل شد. نمره كل پرسشنامه و نمرات 5 سازه آن،127 محاسبه شد. براي ارزيابي همساني دروني از آلفاي كرونباخ و براي محاسبه روايي سازه از تحليل عامليتاييدي استفاده شد.یافته‌ها:آلفاي كرونباخ کل پرسشنامه 89/0 به دست آمد. ولی همسانی درونی براي دوسازه 56/ 0و55/0به دست آمدکه پايين تر از 7/0 بود. همچنین 17سوال از50 سوال پرسشنامه دریم با سازهمرتبط به خود fit نبودند.نتیجه گیری: همساني دروني كل پرسشنامه در حد مطلوب است اما با توجه به نتايج روايي سازه، نويسندگان نتيجه گيري كردند كه نميتوان 5 سازه براي اين پرسشنامه در نظرگرفت. آنها پيشنهاد مي كنند كه DREEM، به عنوان یک مقیاس اندازه گیری تک عاملی در نظر گرفته شود.کاربرد پژوهشی:با توجه به عدم ارزيابي خصوصيات سايكومتريك پرسشنامه علي رغم استفاده فراوان آن در مراكز آموزشي مختلف دنيا، نويسندگان توصيه مي كنند كه يك مطالعه بین المللی برای بررسی ويژگي هاي DREEM انجام شود.کاربرد آموزشی: آشنایی با کارکرد DREEM در مراكز مختلف مخصوصا به منظور مقايسه جو آموزشي قبل و بعد بازنگري برنامهارزیابی منتقدانه:سنجش روايي و پايايي پرسشنامه گامي مناسب جهت استفاده آن در محيط هاي مختلف است. بهتر بود نويسندگان با انجام فاكتور آناليز يك عاملي بودن پرسشنامه را تاييد مي كردند.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0