جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي

20 بهمن 1392

جلسه دفاع  از پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي با عنوان " بررسي تأثير نانو ذرات طلا بر افزايش حجم هدف، در درمان هاي براكي تراپي با استفاده از ژل دزيمتري و مقايسه با شبيه سازي مونت كارلو " در تاريخ 20/ 11/ 92 ساعت 10 در گروه فيزيك و مهندسي پزشكي برگزار مي شود.دانشجو: سمانه سادات فتيحياستاد راهنما: آقاي دكتر سيد ربيع مهدي مهدوياستاد مشاور: آقاي رامين جابري

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0