دفاع از پايان نامه دكتری مهندسي پزشكي

دفاع از پايان نامه دكتری مهندسي پزشكي

15 تیر 1394

جلسه دفاع از پايان نامه دكتري مهندسي پزشكي آقاي اميرسالار جعفر پيشه با عنوان " تحليل تاثير هم زماني آواهاي تحريك بر سيگنال پاسخ ساقه مغز به تحريك شنوايي پيچيده (cABR ) جهت بررسي درك شنوايي د ر فارسي زبانان با رويكرد غير خطي" دوشنبه  15/ 04/ 94  در محل گروه فيزيك و مهندسي پزشكي برگزار شد. اساتيد راهنما: آقاي دكتر جعفري- آقاي دكتر ابوالحسني  اساتيد مشاور : آقاي دكتر فرهادي- آقاي دكتر ساجدي  

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0