دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي

دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي

1 شهریور 1

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي پزشكي خانم الهه كيا با عنوان " ارائه روش انطباق غير صلب تصاوير ديناميكي رزونانس مغناطيسي در ناحيه تخمدان بر پايه پارامترهاي فارما كونتيك " دوشنبه 31 / 6 / 93 ساعت 9 صبح در محل گروه فيزيك و مهندسي پزشكي برگزار خواهد شد. اساتيد راهنما: آقاي دكتر حميد رضا سليقه راد - آقاي دكتر عليرضا احمديان

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0