اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه جراحی مغز و اعصاب
مدیر دکتر علیرضلا خوشنویسان
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،خيابان كارگر شمالي، بيمارستان شريعتي، بخش جراحي مغز و اعصاب