انتخاب جناب آقای دکتر جباروند بعنوان مدیر گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

انتخاب جناب آقای دکتر جباروند بعنوان مدیر گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

6 دی 1386

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی جناب آقای دکتر محمود جباروند بهروز عضو هیات علمی بیمارستان فارابی و ریاست محترم بیمارستان فارابی بعنوان مدیر گروه چشم پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منصوب گردیدند

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0