برگزاری آزمون پایان دوره کارآموزان گروه چشم در بیمارستان فارابی

برگزاری آزمون پایان دوره کارآموزان گروه چشم در بیمارستان فارابی

16 دی 1386

امتحان کارآموزان گروه چشم در بیمارستان فارابی در تاریخ 24/10/86 روز دوشنبه ساعت 12:30 در محل کلاس کارآموزان برگزار خواهد شد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0