کنفرانس هفتگی در بیمارستان فارابی

کنفرانس هفتگی در بیمارستان فارابی

20 دی 1386

كنفرانسي توسط گروه چشم پزشكي دانشكده پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني تهران در تاريخ 20/10/ 1386 در محل آمفي تئاتر بيمارستان فارابي برگزار گرديد .اين كنفرانس ساعت 8:30 آغاز و تا ساعت 11 ادامه داشت و مباحث ذيل در اين كنفرانس ارائه شد:معرفي بيمار و بحث در مورد آن---- دكتر كارخانه، دكتر نيلي، دكتر روحي پور، دكتر سعد آبادي و دكتر شنازندي------ 9:30-8:30Wavefront ------ دكتر تهراني------- 10-9:30Corneal topography--------- دكتر زارع ------ 10:30- 10Aids & Eye------- دكتر عبدالهي------ 11- 10:30شايان ذكر است حضور كليه دستياران و فلوشيبها در برنامه فوق الزامي است.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0