گروه آموزش پزشکی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
4 بهمن 1395
کنگره بازآموزی مدون گروه ارتوپدی
18 بهمن 1386
آزمون OSCE رزیدنت های ارتوپدی دانشگاه
17 آذر 1387
پروپوزال رزیدنت های  ارتوپدی
2 دی 1387
جشن بازنشستگی
10 دی 1387
کنفرانس هفتگی ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتی
10 دی 1387
جلسه اساتید گروه ارتوپدی با جناب آقای دکتر اعلمی
14 دی 1387
هفدهمين كنگره ساليانه ارتوپدي
13 بهمن 1387
امتحان  ارتوپدی اطفال
16 بهمن 1387
کنفرانس هفتگی
16 بهمن 1387
دفاع از پروپوزال
24 بهمن 1395
همایش تستی