امتحان ارتوپدی اطفال

امتحان ارتوپدی اطفال

13 بهمن 1387

امتحان ارتوپدی اطفال جهت کلیه آسیستانهای سال سوم وچهارم گروه ارتوپدی (بخشهای ارتوپدی شریعتی-سینا-امام) درتاریخ پنج شنبه 24/11/87 برگزار می شود.ساعت:30/10 صبحمکان: کلاس درس بخش ارتوپدی بیمارستان دکتر شریعتیضمنا شرکت کلیه آسیستانهای سال های سوم و چهارم ارتوپدی در این امتحان اجباری است.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0