زمان برگزاري امتحان داخلي دستياري پاتولوژي

زمان برگزاري امتحان داخلي دستياري پاتولوژي

29 آبان 1386

زمان برگزاري امتحان داخلي دستياري پاتولوژي آخرين چهارشنبه هر ماه ميباشد كه در سالن شهدا برگزار ميگردد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0