معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
9 مرداد 1386
درگذشت استاد فرزانه دكترتقي شريعتمدار طالقاني
8 آبان 1386
برگزاري مراسم بزرگداشت دوهزارمين پيوند مغز استخوان
13 آبان 1386
نهمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران وسومين همايش سالانه انجمن سرطان ايران
29 آبان 1386
زمان برگزاري امتحان ميان ترم و پايان ترم پاتولو‍ژي عمومي نيمسال اول 86-87
29 آبان 1386
زمان برگزاري امتحان داخلي دستياري پاتولوژي
18 آذر 1386
اعلام زمان امتحان دستياري پاتولوژي
19 آذر 1386
اعلام زمان برگزاري امتحان ميان ترم پاتولو‍‍ژي اختصاصي
12 دی 1386
اعلام زمان برگزاري امتحانات پايان ترم درس آسيب شناسي نظري و عملي اختصاصي
12 دی 1386
اعلام زمان برگزاري امتحانات پايان ترم درس آسيب شناسي نظري و عملي عمومي
25 دی 1386
 اعلام زمان برگزاري امتحان داخلي دستياري پاتولوژي دي ماه