انتقال HIV به کارمندان مراقبت های بهداشتی (HCW ) مترجم :دكتر قمر تاج خطائي فوق تخصص عفوني كودكان

انتقال HIV به کارمندان مراقبت های بهداشتی (HCW ) مترجم :دكتر قمر تاج خطائي فوق تخصص عفوني كودكان

4 آبان 1386

نخستین مورد انتقال شغلیHIV ناشی از آسیب سوزن به دست از انگلستان و در سال 1984 میلادی گزارش گردید. پرستاری به دنبال خونگیری از بیمار مبتلا به ایدز برای آزمایش اندازه گیری گازهای خون شریانی دچار آسیب ناشی از فرو رفتن سوزن به دست گردید.با این که حدود 5%از کل موارد آلودگی با HIV و ایدز در آمریکا در کارمندان مراقبت های بهداشتی دیده شده است.تقریبا تمام این موارد عفونت به عوامل مربوط به شیوه زندگی ارتباط داشته و ارتباطی با خطر شغلی نداشته است که این مسئله هم ناشی از خطر شغلی بسیار کمتر با HIV نسبت به HBV و نیزHCV می باشد.خطر عمده عفونت شغلی با HIV در شرائط مراقبتهای بهداشتی مربوط به مواجهه از راه پوست با خون یا مایعات خون آلود بدن بوده که بیش از 85% از موارد را تشکیل میدهد.همچنین بیش از 80% موارد انتقال HIV در آمریکا در پرستاران و کارمندان آزمایشگاه یا دیگر کارمندانی بوده است که در نواحی کاری تماس ایشان با خون فراوان رخ می داده است.گاهی به جای مواجهه از راه پوست مواجهه با غشاهای مخاطی موجب عفونتهای شغلی شده اند. در گزارش های ارسالی به CBC به جز سوزن تو خالی اشیاء برنده ای مانند ویال شیشه ای شکسته و تیغ و بیستوری جراحی و نیز اشیاء برنده دیگر نیز از راه پوست دخیل بوده اند. گزارش هااز سراسر دنیا به CDC نشان می دهد که:1- انتقال HIV در موارد مواجهه پوست سالم در هیچ مکان یا شرایطی تایید نشده است.تنها پوست ناسالم (ترک خورده یا خراشیده) همراه با تماس طولانی مدت با خون ممکن است در انتقال ویروس موثر باشد.2- هیچ گونه خطر انتقال HIV از راه تماس نزدیک با بیماران مواجهه با قطرات پخش شده در هوا تماس با سطوح محیطی آلوده یا اشیاء مشاهده نشده است.مطالعات مختلف نشان می دهد که HIV در محیط کشت پس از خشک شدن بین 1-3 روز قابل شناسائی است که در سرم یا خون دیده می شود . همچنین مطالعات CDC نشان می دهد.که غلظت HIV پس از خشک شدن به دلیل حساسیت فوق العاده HIV به خشک شدن باشد که هیچ گونه شواهدی از انتقال محیطی آن وجود ندارد.3-ایجاد ذرات معلق در هوا تا به امروز با انتقال HIV در هیچ مکان یا شرایطی همراه نبوده است. ایجاد قطرات در هوا در محیط آزمایشگاه دندان پزشکی آسیب شناسی و جراحی رخ می دهد.عامل دیگری که در خطر انتقال شغلی HIV موثر است .نوع و مقدار مایعات بدنی است که کارمند مراقبت بهداشتی در مواجهه با آن قرار دارد. تقریبا تمام موارد قطعی انتقال شغلی HIV مربوط به خون یا دیگر مایعات آلوده به خون بوده (یک مورد انتقال در اثر مایع خونی جنب و مورد دیگری در اثر کشت غلیظ شده HIV )ولی با توجه به وجود ویروس در دیگر مایعات بدن خطر انتقال رد نمی شود.البته تا کنون هیچ گونه مورد انتقال شغلی HBV, و HIV از راه ترشحات واژن (مهبل )و منی گزارش نشده است . مایعات بدن که HIV به وسیله کشت از آنها جدا شده است عبارتند از خون , منی, ترشحات مهبل و شیر انسان , اشک , بزاق, مایع مغزی نخاعی , مایع آلوئول و مایع سینوویوم. مطالعات آینده نگر , خطر متوسط انتقالHIV را پس ازمواجهه از راه پوست با خون آلوده به HIV حدود 3/.% (فاصله اطمینان 95% , P=0/2%-0/5 ) و پس از مواجهه غشاهای مخاطی حدود 0/09% ( فاصله اطمینان 95%P=%0/006-0/5,)برآورد کرده اند.در مطالعات همه گیری شناختی و آزمایشگاهی عوامل مختلف موثر در انتقال HIV پس از مواجهه شغلی بررسی شده است. در مطالعه ای مورد شاهدی که در کشورهای فرانسه , انگلستان و ایالات متحده انجام شد افزایش خطر ابتلا به HIV به دنبال مواجهه از راه پوست با خون آلوده به HIV با 3 عامل زیر ارتباط داشت.1-گروهی از عوامل که مقدار خون تزریق شده با آنها متناسب بود(آسیب عمقی , روشی که طی آن سوزن مستقیما در سیاهرگ یا سرخرگ بیمار منبع قرار گرفته بود, آلودگی مشهود شی ء برنده به خون بیمار)2- مراحل پایانی عفونت با HIV در بیمار منبع که احتمالا بازتاب تیتر بالاتر HIV در خون در مراحل پایانی ایدز می باشد.3-استفاده نکردن از زیدوودین (ZDV ) پس از مواجهه .REFRENCES:1-BELL DM, SHAPIROCN,CHAMBERLAND ME.PREVENTING BLAOBARNE PATHOGEN TRANSMISSION FROM HEALTH –CARE WORKERS TO PATIENTS . THE CDC PRESPECTIVE .SURG CLIN NORTH AM . 1995, 75:1189-1203.2-WEISS SH. HIV AND THE HEALTH – CARE WORKER.MEDCLIN.NORTH AM.1992,76:269-2803-RIVERO A , SANTAS J , MARQ U EZ M , CARRALERO C.INTRAFAMILIAL NONPERUOL, TRANSMISSION OF THE HUMAN IMMUNADE FICINCY REVCLIN.ESP 1989 , 185:440-442.4-GERBERDING GL , LEWIS FR, SCHECTER WP.ARE UNIVERSAL PRECAIONS REALISTIC?SURG.CLIN.NORTH AM.1998, 75:1091-1104.5-PANLILIOAL , FOY DR , EDWARDS GR,BELL DM, WELEH BA, PARRISHCM.BLIID COMTACTS DURING SURGICAL PROCEDURES GAMA 1991, 265:1533-1537.6- CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. HIV INFECTION IN TWO BROTHERS RECEVING INTRAVENOUS THERAPY FOR HEMOPHILIA. MMWR 1992, 41:228-231.7-OSKENHENDLER E , HARZIC M, LEROUX J – METAL. HIV WITH SEROONVERSION AFTER A SURFICIAL NEEDLESTICK INJURY TO THE FINGER . NENGLE.J MED,1986, 315:582.8- GERBERDING JL, TRANSMISSION OF HIV TO HEALTH – CARE WORKERS. IN : COHEN PT , SANDE MA, VALBERDING PA(EDS) . THE AIDS KNOW DGE DATA BASE , 3RD EDN , PHILADELPHIA: LIPPIN IN COTT WILLIAMS WILKKINS , 1999:75-77.9- CENTERSFOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. RECOMMENDATION FOR PREVENTION OF HIV TRANSMISSION IN HEALTH – CARE SETTING . MMWR 1987, 3A-2)10- CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION . HUMAN IMMUN DEFECIENCY VIR TRANSMISSION IN HOUSE HOLD SETTING-UNITED STATES.MMW R 1994,45:347-3560.مترجم:دكتر قمر تاج خطائي فوق تخصص عفوني كودكان

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0