تاریخ و جلسات دو ماهه سوم کمیته¬های بیمارستان مرکزطبی کودکان 1386

تاریخ و جلسات دو ماهه سوم کمیته¬های بیمارستان مرکزطبی کودکان 1386

9 آبان 1386

تاریخ و جلسات دو ماهه سوم کمیته¬های بیمارستان مرکزطبی کودکان 1386نامه کمیته¬ها آبان آذرکمیته اسناد و مدارک پزشکی و تنظیم پرونده 11 صبح 20/8/86 18/9/86کمیته کادر پزشکی پرستاری و کارکنان 11 صبح 13/8/86 17/9/86کمیته سوانح فوریتهای پزشکی و حوادث غیرمترقبه 11 صبح 22/8/86 13/9/86کمیته نظارت و ارزشیابی درونی بیمارستان 11 صبح 12/8/86 10/9/86کمیته دارو و درمان و تجهیزات پزشکی 11 صبح 29/8/86 20/9/86کمیته مرگ و میر 11 صبح 30/8/86 28/9/86کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان 9 صبح 22/8/86 20/9/86کمیته آسیب شناسی و نسوج 11 صبح 27/8/86 25/9/86کمیته تغذیه و رژیم درمانی 11 صبح ---- 21/9/86کمیته اخلاق پزشکی و موازین پزشکی پاسداری مراقبت از ارزشهای متعالی 11 صبح ---- 11/9/86کمیته مدیریت کیفیت بیمارستان 11 صبح ---- 19/9/86کمیته انتقال خون 11 صبح 8/8/86 6/9/86کمیته هماهنگی 8 صبح شنبه¬ها هر هفتهکمیته کارانه 9 صبح یکشنبه¬ها هر هفتهکلیه جلسات کمیته¬ها در اطاق جلسات مرکزطبی کودکان برگزار می¬شود.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0