معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
22 آبان 1383
کسب امتياز علمی- پژوهشی برای مجله بيماريهای کودکان ايران
25 مهر 1386
ليست برنامه هاي ماهانه سالن كنفرانس – مركز طبي كودكان آبان ماه 1386
26 مهر 1386
نوزدهمين همايش بين المللي كودكان
4 آبان 1386
امتحان باليني دانشجويان ترم تابستان
4 آبان 1386
انتقال HIV  به کارمندان مراقبت های بهداشتی (HCW )     مترجم :دكتر قمر تاج خطائي فوق تخصص عفوني كودكان
5 آبان 1386
        Case presentation    نویسنده:دکتر قمرتاج خطائی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
9 آبان 1386
تاریخ و جلسات دو ماهه سوم کمیته¬های بیمارستان مرکزطبی کودکان   1386
18 آبان 1386
کنگره کنترل عفونت
22 آبان 1386
CPC

CPC

CPC

24 آبان 1386
امتحان داخلي دستياران