تجهيز آزمايشگاه كشت سلول

تجهيز آزمايشگاه كشت سلول

2 اسفند 1384

با توجه به استخراج تعدادي از تركيبات گياهي كه خاصيت ضد باروري مردانه دارند ، آزمايشات لازم جهت ارزيابي اين تركيبات بزودي انجام خواهد شد. آزمايشات انجام شده در سطح سلولي مولكولي بوده و به ارزيابي تغييرات داخل سلولي اسپرماتوزوا در اثر اين داروها مي پردازد.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0