راه اندازي آزمايشگاه گوارش در گروه فيزيولو‍‍ژي دانشكده پزشكي

راه اندازي آزمايشگاه گوارش در گروه فيزيولو‍‍ژي دانشكده پزشكي

9 اسفند 1384

با همت و تلاش مدير گروه فيزيولوژي آقاي دكتر كريميان و خانم دكتر نبوي زاده با خريد تعدادي از وسايل مورد نياز و با كمك گرفتن از امكانات موجود در گروه آزمايشگاه گوارش افتتاح و راه اندازي شد و تاكنون نيز، SETUP اندازه گيري اسيد و پپسين معده با تكنيك هاي WASHOUT و ANSON بطور كامل برقرار گرديده است.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0