معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
19 دی 1384
تجهيز آزمايشگاه رفتار
2 اسفند 1384
تجهيز آزمايشگاه كشت سلول
9 اسفند 1384
راه اندازي آزمايشگاه گوارش در گروه فيزيولو‍‍ژي دانشكده پزشكي
9 اسفند 1384
ضد عفوني حيوانخانه گروه فيزيولوژي
5 آذر 1385
هجدهمين كنگره فيزيولوژي وفارماكولوژي ايران
13 اسفند 1385
گزارش سفر علمي خانم دكتر فقيهي......
13 اسفند 1385
ژورنال كلاب ، دوشنبه ها
13 اسفند 1385
برنامه آموزش فيزيولوژي عملي, نظري 1و2 پزشكي وعملي- نظري 2 داروسازي
14 اسفند 1385
جلسه دفاع از پایان نامهPhD  فیزیولوژی
28 فروردین 1386
جلسه دفاع از طرح پيشنهادي پايان نامه كارشناسي ارشد