اطلاعات پورتال
نام گروه آموزشی گروه فیزیولوژی
مدیر دکتر حمیدرضا صادق پور رودسری
معاون آموزشی -
معاون پژوهشی -
آدرس تهران،خیابان انقلاب، خ قدس ،دانشکده پزشکی ، ساختمان شماره 7، گروه آموزشی فیزیولوژِی