ثبت نمرات

ثبت نمرات

9 آذر 1389

امكان دسترسي اساتيد جهت ثبت نمرات نيمسال دوم 89-88 دانشجويان ph.dو كارشناسي ارشددر سيستم سماء در تاريخهاي 14و15و29و30آذر ماه جاري وجود دارد

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0