زمان حذف اضطراري دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا

زمان حذف اضطراري دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا

29 فروردین 1389

بر اساس تقويم سال تحصيلي 89-88 دانشگاه زمان حذف اضطراري براي يك درس در نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از روز شنبه مورخ 11/2/89 لغايت چهار شنبه 15/2/89مي باشد

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0