زمان ورود نمرات دانشجويان ارشد ودكتراي علو م پايه پزشكي توسط اساتيد

زمان ورود نمرات دانشجويان ارشد ودكتراي علو م پايه پزشكي توسط اساتيد

6 تیر 1389

بدينوسيله زمان ورود نمرات دانشجويان ارشد ودكترا ي علوم پايه پزشكي از تاريخ 29/3/89 لغايت 30/4/89 اعلام مي گردد

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0