شوراي تحصيلات تكميلي

شوراي تحصيلات تكميلي

23 آذر 1389

شوراي تحصيلات تكميلي هردو هفته يكبار دوشنبه ها در سالن شوراي دانشكده پزشكي با حضور معاون تحصيلات تكميلي علوم پايه و نماينده تحصيلات تكميلي گروههاي آموزشي علوم پايه تشكيل ميشود كه آخرين جلسه روز دوشنبه مورخ 22/9/89 تشكيل شد و با تاريخ دفاع از پايان نامه دو نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي و ژنتيك در روز دوشنبه مورخ 29/9/89 موافقت شد.در پايان جلسه به بررسي آيين نامه جديد كارشناسي ارشد پرداختندو بررسي Lab book در دستور كار جلسه آينده قرار گرفت

نظرات

نظر

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0