معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که ...

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
12 شهریور 1385
اعلام IMPACT FACTUR  مقالات
1 شهریور 1388
انتخاب واحد دانشجويان كارشناسي ارشد وپي اچ دي
11 آذر 1388
حذف اضطراري
13 دی 1388
 زمان ثبت نام نبسال دوم سال تحصيلي 89-88دانشجويان كارشناسي ارشد ودكتراي علوم پايه پزشكي
12 اسفند 1388
تمديد زمان ثبت نمراتنيمسال اول سال تحصيلي 89-88
29 فروردین 1389
اتمام زمان ثبت نمرات دانشجويان كارشناسي ارشد ودكترا
29 فروردین 1389
زمان حذف اضطراري دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا
6 تیر 1389
 زمان ورود نمرات دانشجويان ارشد ودكتراي علو م پايه پزشكي توسط اساتيد
9 آذر 1389
ثبت نمرات
23 آذر 1389
شوراي تحصيلات تكميلي