کارگاه چگونگی انجام و تفسیر تستهای تنفسی در ورزشکاران

کارگاه چگونگی انجام و تفسیر تستهای تنفسی در ورزشکاران

2 مرداد 1386

این کارگاه در تاریخ 14/9/86 در محل سالن کنفرانس مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی با همکاری همین مرکز اجرا خواهد شد. با توجه به اجرای طرحهای متعدد بررسی تستهای عملکرد ریوی در ورزشکاران حين فعالیت ورزشی و استقبال دستیاران پزشکی ورزشی و محققین از این طرحها، به منظور آشنائی بیشتر آنها با فیزيولوژی دستگاه تنفسی و نحوه تفسیر تستهای تنفسی، کارگاهی با عنوان چگونگی انجام و تفسیر تستهای تنفسی در ورزشکاران برگزار می شود. اين کارگاه به منظور آموزش دستیاران پزشکی ورزشی و محققين مرکز تحقیقات که در طرحهای تحقیقاتی مرکز شرکت دارند برگزار می شود ولی در صورت وجود ظرفبت مازاد، سایر علاقمندان نیز می توانند شرکت نمایند. اين کارگاهها یک روزه بوده و به شرکت کنندگان گواهی شرکت اعطا خواهد شد. علاقمندان جهت ثبت نام با شمارۀ 88630227 تماس حاصل نمایند.

نظرات

سوال

captcha

لیست نظرات

5/5 0 0 0