معاونت دانشگاه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آئینه تمام نمای بیش از 70 سال آموزش عالی نوین کشور است. این دانشکده به عنوانبزرگترین و قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور سهم بسیار بزرگی در تربیت پزشکان را بعهده داشته که بسیاری از ایشان هم اکنوندر کشور و در بسیاری از دانشگاههای سراسر جهان،

بیش از 29 بیمارستان زیر مجموعه بیش از 70 سال سابقه تاریخچه دانشکده پزشکی
15 تیر 1384
برنامه اوغات فراغت دانشگاه علوم پزشكي تهران براي فصل تابستان
23 اسفند 1384
كمك هزينه دانشجويي
14 تیر 1385
كليه وامهاي دانشجويان به حساب تجارت كارت جوان واريز مي‌گردد.
10 آبان 1385
انتخاب دانشجویان نخبه
2 اسفند 1386
توزیع بن الکترونیکی کتاب
28 فروردین 1387
توزیع بن الکترونیکی کتاب به دانشجويان و دستياران تخصصی و فوق تخصصی سال اول
20 شهریور 1387
توزیع بن الکترونیکی کتاب به دانشجويان و دستياران تخصصی و فوق تخصصی
30 مهر 1387
واگذاري ست تشخيص پزشكي Welch Alyn
24 دی 1387
آموزش اسكي در پيست آبعلي
28 دی 1387
دانشجویان و دستیاران تخصصی دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند